Англи хэл бие даан суралцахад хэрэгтэй 10 вэб сайт

Англи хэл бие даан суралцахад хэрэгтэй 10 вэб сайт

10 сарын өмнө

1.    www.englishpage.com

-Дунд болон дээд шатны оюутнуудад зориулсан англи хэлний дүрмийн дасгалууд.

2.    www.englishlearner.com , www.longman.com , www.geocities.com

-Англи хэл суралцагсдад зориулсан вэб хуудас.

3.    www.owl.english.purdue.edu
-Үнэгүй интерактив ведио хичээл, асуулт хариулт, үгийн сүлжээ, англи хэл сурахад зориулсан мэдээлэлүүд.

4.    www.eslus.com/lessons/reading/read.html
-Англи хэл дээр унших чадварыг хөгжүүлэх дасгалууд, унших материалууд.

5.    www.real-english.com
-Англи хэлний үнэгүй ведио хичээлүүд.

6.    www.word2word.com/course.html

7.    www.abcheckers.com
-Англиар харилцах чадвараа хөгжүүлэх хичээлүүд, англиар харицах найзтай болох, хаяг солилцох, англи хэлний хичээлүүд.

8.    www.churchillhouse.com/english, www.learning-english.com/learnonline 

-Англи хэлээ хэрхэн сайжруулах талаар үнэгүй онлайн зөвөлгөө авах, унших матерал авах, үгийн сангаа нэмэгдүүлэх, сонсох чадвараа дээшлүүлэх дасгалын хураамж.

9.  www.azargrammar.com

10.http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

 

greensoft.mn